نام فایل :
ردیف عنوان فایل پیوست
۱ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری- مصادیق تنزیل پست سازمانی ایثارگران- شماره 38/3/16906 مورخ 1400/6/13
۲ ابطال جواز مأموریت کارمندان دولت به سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی- مورخ 1400/6/13
۳ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع- حقوق وظیفه و مستمری بازماندگان- مناطق جنگی- شماره 38/3/16820 مورخ 1400/06/11
۴ تفویض اختیار صدور گواهی جبهه- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور- شماره 84062 مورخ 1400/6/3
۵ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری- برگشت ساعت کاری دستگاه ها از اول شهریور- شماره 38/3/15626 مورخ 1400/5/31
۶ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری- نحوه برگشت از مرخصی استعلاجی کرونا- شماره 38/3/14874 مورخ 1400/5/18
۷ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع- وضعیت قرمز در سه شهر- به شماره 38/3/12296 مورخ 1400/4/19- کرونا
۸ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع- ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه ها تا آخر مرداد- شماره 38/3/12171 مورخ 1400/4/17
۹ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع- ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان از 16 خرداد- به شماره 38/3/8313 مورخ 1400/3/16
۱۰ بخشنامه همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین با کارمندان پیمانی به شماره 2608 مورخ 1400/1/23 و فرم قرارداد
۱۱ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع- حضور در شرایط کرونا- قرمز- به شماره 38/3/1773 مورخ 1400/1/21- کرونا
۱۲ سال 1400- نامه معاون توسعه مدیریت و منابع- حضور در شرایط کرونا- نارنجی- به شماره 38/3/939 مورخ 1400/1/14- کرونا
۱۳ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع- حضور در شرایط کرونا- آبی- به شماره 38/3/33149 مورخ 99/11/5- کرونا
۱۴ بخشنامه ریاست جمهوری، تفسیر بند ج ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم، به شماره 112113 مورخ 1399/10/4
۱۵ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، تفسیر بند و ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم، شماره 379599 مورخ 1399/9/25
۱۶ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری- محدودیت های کرونا- به شماره ۳۸/۳/۲۸۱۰۰ مورخ ۹۹/۹/۲۲- هفته چهارم آذر
۱۷ اعلام نظر دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران به شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۶۹۴۴/۲۰۰ مورخ ۹۹/۹/۱۶
۱۸ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری- محدودیت های کرونا- به شماره 38/3/27277 مورخ 99/9/13- هفته سوم آذر
۱۹ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور- محدودیت های کرونا- به شماره 377575 مورخ 99/9/12- هفته سوم آذر
۲۰ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری- محدودیت های کرونا- به شماره 38/3/26881 مورخ 99/9/9- هفته دوم آذر
۲۱ بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور- محدودیت های کرونا- به شماره 376820 مورخ 99/9/8- هفته دوم آذر
۲۲ آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی، متقاضی انتقال از کلان شهرها به شماره ۹۸۷۰۴ مورخ ۹۹/۹/۲
۲۳ اصلاحیه پیوست نامه وزیر کشور- طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها- کرونا- به شماره ۱۳4600 مورخ ۹۹/۸/۲9- اول آذر
۲۴ نامه دبیرخانه ستاد کرونا استان- محدودیت های کرونا- به شماره 38/22/25769 مورخ 99/8/28- اول آذر
۲۵ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری- محدودیت های کرونا- به شماره 38/3/25733 مورخ 99/8/28- اول آذر
۱ ۲ ۳